E-skolan - digital utbildning för barn

 

I samarbete med Hugo Stenbecks stiftelse och Inter Business Initiative ska Räddningsmissionen hitta digitala verktyg och med hjälp av dessa verktyg utveckla en modell som låter migrerande barn från studieovana och ekonomiskt utsatta hemmiljöer ta med sig hemlandets skola till det nya landet. Syftet är att låta barnen behålla kontakten med ursprungslandets skola och modersmålet, odla bildningstradition i familjerna, stärka barnen i deras identitet och underlätta återintegration i hemlandets skola vid återvandring.

E-skolan kommer att utveckla verktyg för barn till romska EU-medborgare från i första hand Rumänien som för närvarande befinner sig i Sverige. Detta är en mycket mobil målgrupp som ofta återvänder till ursprungssamhället och barnen har ofta mycket bristfällig skolgång. På sikt är tanken att de metoder vi utvecklar ska kunna användas av alla barn som migrerar tillsammans med sina föräldrar över hela Europa och i världen i stort.

Varför behövs E-skolan?

Världen blir alltmer global och inte minst de som är ekonomiskt utsatta flyttar till rikare länder i jakten på försörjning. De barn som följer med sina föräldrar och senare återvänder har under tiden ibland inte gått i skola alls i det nya landet, har förlorat kontakten med sina hemländers skolundervisning och har ofta bristfälliga modersmålskunskaper.

Finansiering och samarbete

E-skolan finansieras av Hugo Stenbecks stiftelse. Vi samarbetar med Hugo Stenbecks stiftelse och Inter Business Initiative som båda också stöttar flera andra projekt runt om i landet som riktar sig mot barn och ungdomar. Målsättningen är att hitta samarbetspartners även inom myndigheter i Sverige och Rumänien, akademin och inte minst att jobba med målgruppens aktiva delaktighet.

"Vi tror att utbildning är avgörande för att bryta utanförskap över en generation. Om vi kan göra kvalitativ utbildning tillgänglig gör vi det lättare för dem att ta makten över sina egna liv." 

Aaron Israelson
Projektledare för E-skolan

Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att ta kontakt med oss!