Stödboende för unga

 

Räddningsmissionen arbetar med stödboende för unga för att ge ungdomar det stöd de behöver för att klara av ett eget boende, utvecklas till självständiga individer och på sikt bli självförsörjande, utan behov av samhällets insatser.

Målgruppen för stödboendet är ungdomar åldern 16-20 år som ännu inte är mogna för ett boende utan samhällets stöd.

 

Boende och Stöd

Räddningsmissionen jobbar med att söka upp bostäder hos privatpersoner, det kan vara en lägenhet eller en del av en villa som sedan matchas med blivande hyresgäster. Dessa boenden blir sedan en integrerad boendelösning där ungdomar kan bo med stöd från boendestödjare.

Stöd ges genom boendestödjare som ungdomen träffar regelbundet.

I samband med inflyttning formulerar ungdom, boendestödjare och aktuell handläggare en genomförandeplan som innefattar konkreta, mätbara och realistiska mål som sedan styr insatsen.

Våra boendestödjare arbetar lösningsfokuserat utifrån ett salutogent förhållningssätt för att kunna ge ett psykosocialt stöd, social färdighetsträning, boendeträning och motivationshöjande insatser (MI), vilket ska bidra till att ge de unga en känsla av sammanhang, en god självbild och stärka deras egna förmågor till ett självständigt liv.

Kopplat till stödboendeverksamheten finns också en jourtelefon som ungdomen har tillgång till dygnet runt, årets alla dagar.

 

Arbetssätt

I Räddningsmissionens stödboende arbetar våra boendestödjare lösningsfokuserat utifrån ett salutogent förhållningssätt för att kunna ge ett psykosocialt stöd, social färdighetsträning, boendeträning, motivationshöjande insatser (MI), vilket ska bidra till att ge de unga en känsla av sammanhang, en god självbild och stärka deras egna förmågor till ett självständigt liv.

I samband med inflyttning formulerar ungdom, boendestödjare och aktuell handläggare en genomförandeplan som innefattar konkreta, mätbara och realistiska mål som sedan styr insatsen. Målen utgår ifrån BBIC; s livsområden. Riskfaktorer kartläggs och förmågor förstärks i syfte att en prosocial utveckling sker. Målen följs upp varje vecka. Den placerade har tillgång till jour, dygnet runt, årets alla dagar.

 

Samverkan

 • Verksamheten samverkar med Mini-Maria, FMN när det förekommer drogproblematik
   
 • Verksamheten samverkar med Skyddsvärnets volontära krismottagning som vid behov erbjuder stödsamtal av legitimerad psykoterapeut
   
 • Verksamheten samverkar alltid med aktuell skola under placeringen

 

Kompetens hos personalen

 • Socionomutbildning
   
 • IHF utbildning (Intensiv hemmabaserad familjebehandling)
   
 • Copeutbildning
   
 • Connect utbildning
   
 • RePulseutbildning
   
 • Steg 1 utbildning KBT
   
 • Handledarutbildning
   
 • Familjeterapiutbildning, GSI FT3
   
 • MI Motiverande samtal

 

Mervärden

Vår fadderverksamhet finns till för ensamkommande unga upp till 21 år. Alla som är placerade i stödboendeverksamheten har möjlighet att ansöka om en fadder. Fadder är ett volontärt uppdrag och syftar till att skapa relationer för inkludering.

Hjärterum är en av Räddningsmissionens verksamheter som kan ge stöd till att få ett annat boende när det är dags för den placerade att flytta från stödboendet.

Samverkan med externa aktörer vilket möjliggörs genom Räddningsmissionens nätverk.

Har du frågor angående stödboende för unga eller är intresserad av att placera?

Välkommen att kontakta oss!

stodboende@raddningsmissionen.se