Tillsammans mot exploatering

Ett projekt finansierat av Västra Götalandsregionen

 

Människoexploatering, ekonomiskt utnyttjande av människor, oavsett ändamål kan vara ett lagbrott. Det sker inom olika områden, till exempel exploatering för sexuella ändamål, kriminella verksamheter och inom arbetslivet i alla branscher med manuella arbeten. Omfattningen kan vara från oskäligt låga löner till helt svarta upplägg, utan kontrakt och försäkringar, där betalningen är kontant eller mot en skuld för bostad och resa. Exploateringen sker av människor som på grund av fattigdom och beroendeställning saknar valmöjligheter och har svårt att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda.

Räddningsmissionen arbetar nu med att motverka exploateringen i Sverige genom Tillsammans mot exploatering, ett projekt finansierat av VGR, Västra Götalandsregionen.

 

Vad är mål och syfte med projektet?

Projektet syftar till att utveckla metoder för stöd åt individer, bygga nätverk mellan idéburna aktörer för att upptäcka individer i utsatthet och lyfta frågan i den allmänna debatten. Det gör vi genom följande insatser:

Socialt stöd​. Att stärka och lyfta personer ur utsatta situationer. Projektet skall arbeta med människor som exploateras och utnyttjas på olika sätt. 

Utbildningsinsatser. Informera människor om deras rättigheter på arbetsmarknaden och hur det svenska samhället fungerar. Lyfta frågan och utbilda andra idéburna i hur exploateringen ser ut. 

Nätverk. Projektet kommer också att bygga nätverk​ mellan idéburna organisationer och församlingar som möter människor i utsatta situationer för att dela med sig av kunskaper och insatser.  

Metodutveckling. Under projektets gång samlas kunskapen om bekämpningen av exploatering i en metodbok. Materialet ska kunna spridas till andra insatser och fungera som en kunskapsbank. 

 

Vad är exploatering?

Människoexploatering är ekonomiskt utnyttjande av människor och kan, oavsett ändamål, vara ett lagbrott. Det sker inom olika områden: exploatering för sexuella ändamål, kriminella verksamheter och inom arbetslivet i branscher med manuella arbeten. Exploateringen kan innebära att personer får oskäligt låga löner eller jobba helt svarta upplägg utan kontrakt och försäkringar, där betalningen är kontant eller mot en skuld för bostad och resa. Exploatering sker ofta mot människor som på grund av fattigdom och beroendeställning saknar valmöjligheter, och därför har svårt att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda.

Rapport: Exploatering av arbetskraft i Sverige

Exploatering av arbetskraft har tidigare setts som en marginell företeelse i Sverige, men under de senaste åren har man kunnat se hur omfattande problemet är och hur otillräckliga insatserna har varit. I den här rapporten undersöker vi exploatering av arbetskraft och arbetslivskriminalitet i Sverige. Vi har ett översiktligt perspektiv men fokuserar särskilt på enskilda individers möjligheter att kräva sina rättigheter, något som idag nästan är omöjligt för icke fackligt anslutna. Utifrån det presenterar vi ett antal förslag på åtgärder mot arbetslivskriminalitet och framför allt på åtgärder som kan stärka den enskilda personen som utsätts för exploatering.

Läs rapporten här:

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar kring projektet är du välkommen att ta kontakt med oss.