Organisation och ekonomi

Här hittar du all aktuell information kring vår organisation och ekonomi. Vad vill du läsa mer om?

Organisation Ekonomi  Årsredovisning  Insamling 

Organisation

Räddningsmissionen är en ideell förening. Vårt högsta beslutande organ är årsmötet. Där fattas beslut om övergripande verksamhetsfrågor, strategisk verksamhetsplan, budget och stadgar.

Vi har i dagsläget 32 kyrkor i och kring Göteborg som är huvudmän för Räddningsmissionen. Som huvudman har man rätt att skicka ombud till årsmötet, vilka har rösträtt.

Vår organisation styrs av styrelsen. Den löpande verksamheten leds av direktor, som är högsta beslutande tjänsteman. Direktor rapporterar till och svarar inför styrelsen.

Styrelse och valberedning Ledningsgrupp Huvudmän
Stadgar Verksamhetsmål och strategier Bemötandekoder Klagomål

Ekonomi

Vi är en ideell förening, en så kallad ”non profit-organisation”. Det betyder att vi inte är vinstdrivande, utan att vi återinvesterar allt eventuellt överskott tillbaka in i verksamheten. Många platser och tjänster inom boende, vård och omsorg säljer vi till socialtjänsten och kriminalvården. Men på många områden är vi helt beroende av gåvor. Gåvogivarna kan vara allt från enskilda givare, till företag, kyrkor, syföreningar och stiftelser.

2019 var vår totala intäkt ca 98 miljoner kronor. Av dessa var de insamlade medlen ca 22 miljoner kronor. Bilden nedan visar var de  insamlade medlen kom ifrån. 

Insamlade medel

Med egna medel kan vi agera snabbt och sätta in resurser där det behövs som mest, men också planera och genomföra långsiktiga insatser. Dessutom ger det oss större möjligheter att hitta kreativa lösningar på de komplexa problem vi möter. Vi strävar efter att så stor del som möjligt av de insamlade medlen ska gå direkt till vårt sociala arbete. 

Mer om insamling

 

Årsredovisning

Här kan du ladda ner verksamhetsberättelse, årsredovisning, samt protokoll från senaste årsmötet i pdf-format.

Vi värnar din integritet!

Räddningsmissionen värnar om våra givares integritet. När du ger en gåva hanterar vi dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR.

Personuppgiftspolicy

Tillsammans är vi starkare

För att skapa ett medmänskligare samhälle och ett varmare Göteborg behöver vi vara många som krokar arm. Därför vill vi i allt vi gör samverka med privatpersoner, olika föreningar, offentliga myndigheter, företag, stiftelser, kyrkor och civilsamhälle.

Verksamhetsmål & strategier

Här kan du läsa och ladda ner verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår. Här finns organisationens mål och strategier för alla verksamheter beskrivna.

Verksamhetsplan

 

Miljöpolicy

Räddningsmissionen miljöarbete ska inom ramen för vår kärnverksamhet och utifrån vår värdegrund bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle, en uthållig lönsamhet och ett positivt varumärke. Det innebär bl.a. att miljöbelastningen från våra egna verksamheter ska minimeras.

Räddningsmissionen ska därför bedriva sin verksamhet:

  • så att möjligheter och risker beaktas utifrån ett miljöperspektiv
  • ha ett nära samspel med våra samarbetspartners, kunder och övriga intressenter i miljöfrågor
  • i all verksamhet självklart efterleva gällande lagar och förordningar
  • bedriva ett internt arbete så att betydelsefull miljöpåverkan som förekommer inom verksamheten kan identifieras och dokumenteras och om möjligt åtgärdas
  • ta tillvara medarbetarnas engagemang och medvetenhet
  • genomföra en riskbedömning med avseende på miljö vid beslut om nya verksamheter och projekt

Arbetet för en hållbar utveckling är strategiskt viktigt för Räddningsmissionen och en förutsättning för vårt arbete på längre sikt. Genom att löpande följa upp vårt arbete för en hållbar utveckling skapar vi förutsättningar för ett arbete som kan förebygga och därmed också förhindra onödig miljöpåverkan.