Styrelse och valberedning

Räddningsmissionens årsstämma beslutar om budget och verksamhetsplan samt väljer styrelsen som löpande bär det yttersta ansvaret för verksamheten. Styrelsen sammanträder en gång i månaden.

Vi strävar efter en så bred kompetens som möjligt i vår styrelse. Olika erfarenheter och synsätt hos ledamöterna berikar Räddningsmissionens kompetens och gör oss bättre rustade i mötet med målgruppen. Det är även viktigt att bredden bland våra huvudmän finns representerad.

 

Styrelsens ledamöter

Joakim Hagerius, ordförande 
031-741 12 01
joakim.hagerius@gmail.com 
Utbildning och yrkesliv: MBA-examen på Handelshögskolan i Göteborg, teologisk utbildning på Teologiska högskolan i Stockholm, biträdande kyrkoledare Equmeniakyrkan 

 

Sara Holmberg 
072-251 59 95
holmbergsara@yahoo.se
HR-chef, Winningtemp. Tidigare uppdrag: HR-chef Fingerprint Cards, mångårig erfarenhet som rådgivare inom internationella personalfrågor, bland annat som konsult på PwC och EY.
Utbildning: Magister i Handelsrätt, Jönköping Internationella Handelshögskola

 

Josef Bengtson 
josefbengtson@gmail.com 
Analytiker, Länsstyrelsen Västra Götaland. Tidigare anställningar: Stadssekreterare vid Göteborgs kommunstyrelse.
Utbildningar: Fil dr i Religionsvetenskap, Syddanska universitetet i Odense och Fil mag Statsvetenskap, Göteborgs universitet

 

Tomas Brunegård 
tomas.brunegard@100x.se
Tidigare styrelseordförande i WAN-IFRA och Stampen Media Group.
Tidigare anställning: koncernchef i Stampengruppen.
Utbildad civilekonom på Handelshögskolan i Göteborg.

 

Mikael Kylberg 
mikaelkylberg@gmail.com
Inköpschef på Essity.
Tidigare anställningar: Mölnlycke Health Care och Ericsson. 
Utbildningar: Civilingenjör maskinlinjen, Chalmers och Civilekonom marknadsföring, Handelshögskolan i Göteborg.

 

Lars Lilled 
lars.lilled@hotmail.com
Pensionär. Senior rådgivare Mistra Urban Futures. Ordförande i Jonseredsakademin och diverse uppdrag i Equmeniakyrkan i Kungälv.
Tidigare biträdande förvaltningsdirektör på Social resursförvaltning samt olika chefsuppdrag och krissamordning inom Göteborgs stad, vice president i IFCO.
Utbildning: Sociologi, psykologi, socialantropologi vid Göteborgs Universitet.

 

Styrelsens ledamöter uppbär inget arvode för sitt styrelsearbete.

Våra styrelseledamöter är en viktig instans när det gäller intern kontroll. Styrelsen granskar månatligen organisationens intäkter och utgifter utifrån relevanta nyckeltal. Styrelsen är också en nivå för anmälningar av Lex Sara samt anonyma anmälningar för oegentligheter.
Rutiner för att motverka oegentligheter    

 

Valberedning

Valberedningens medlemmar uppbär inget arvode.

Gunnar Sköldeberg, sammankallande
gunnar@skoldeberg.se

Mikael Jedenberg
mikael@jedenberg.com

Anna Näsbom
anna.nasbom@chalmers.se

Anna Ahlström
anna.ahlstrom@alliansmissionen.se