Pressmeddelande 2019-12-13

13 december, 2019

Under hösten fick Räddningsmissionen kännedom om eventuella oegentligheter i en av sina verksamheter. Räddningsmissionens ledning och styrelse tog misstankarna på stort allvar, polisanmälde händelsen samt påbörjade en egen utredning.

Utredningsgruppen bestod av två erfarna utomstående jurister, extern revisionsbyrå samt två av Räddningsmissionens anställda. Gruppen hade i uppdrag att granska Räddningsmissionens rutiner, processer och ekonomi. Utredningens resultat återrapporterades till Räddningsmissionens styrelse den 12 december 2019.

Utredningen påvisade att det fanns bristande rutiner och i vissa fall brist på efterlevnad av befintliga rutiner inom några områden i Räddningsmissionen.

Efter att ha tagit del av utredningen har styrelsen beslutat att ge direktor på Räddningsmissionen i uppdrag att tillsammans med extern part genomlysa organisationen i syfte att säkra och förbättra organisationens struktur, kommunikation, rutiner och processer. Speciell uppmärksamhet skall riktas mot de brister avseende rutiner som utredningen påvisat.

När det gäller den polisanmälan om eventuella oegentligheter i matbanken har Räddningsmissionen i nuläget ingen ytterligare information att delge polisen.

 

Tillägg kopplat till artikeln från GT.

Vi kan konstatera att ingen lägenhet avsedd för Räddningsmissionens målgrupper har hamnat hos någon anställd i Räddningsmissionen. Räddningsmissionen har varken tagit emot hyra från en anställd inom organisationen eller stått för hyran gentemot fastighetsägaren. Däremot visar rapporten att samma fastighetsägare som förmedlat lägenheter till Räddningsmissionens verksamhet, också har förmedlat en lägenhet till en privatperson, som är anställd i Räddningsmissionen.

 

Räddningsmissionen har arbetat med socialt arbete sedan 1950-talet. Organisationens uppdrag är att uppmärksamma och motverka förhållanden i samhället som leder till och förvärrar utsatthet och utanförskap. Vi arbetar med målgruppsorienterade lösningar för sociala utmaningar i samverkan med andra som leder till social förändring. Under de två senaste åren har Räddningsmissionen bidragit till att 200 individer fått långsiktig lösning på sin boendesituation.

 

Kontaktperson:

 

Emil Mattsson

Direktor, Räddningsmissionen

Tel: 031 - 7121202

Mejl: emil.mattsson@raddningsmissionen.se