Rapport bekräftar: Solrosen ger ovärderligt stöd till barn som har en förälder i fängelse

11 september, 2018

I Sverige finns cirka 30 000 barn som har en förälder i fängelse eller frivård.

– Som barnrättsorganisationer ser vi att det stöd från myndigheter som i dag finns för barn och familjer där en nära anhörig är frihetsberövad inte är tillräckligt. Stödet ser också väldigt olika ut beroende på var i Sverige man bor. Därför samverkar Räddningsmissionen och Erikshjälpen omkring Solrosmodellen. Vi vill tillsammans lyfta barns och familjers behov och rätt till stöd oavsett var i landet man bor, säger Line Fuchs, verksamhetsledare för Solrosen.

Verksamheten Solrosen arbetar med att ge stöd till barn och familjer med en familjemedlem eller nära anhörig som är aktuell inom kriminalvården. Under våren har verksamheten utvärderats av FOU Väst för att se vilken betydelse Solrosen har för dem som kommer i kontakt med verksamheten. Utvärderingen har gjorts genom intervjuer, observationer och en omfattande enkät.

– Utan samtal med personal från Solrosen hade jag nog varit sjukskriven under en lång period, säger en förälder i utvärderingen.  

Utvärderingens slutrapport fastslår att Solrosen stödjer och stärker både barn och föräldrar. Genom samtalsstöd, besök på Kriminalvård och mötesplatser för både barn och familjer har Solrosen stor betydelse.

– Jag känner mig oerhört stolt över verksamheten. Rapporten talar sitt tydliga språk. Verksamheter som Solrosen behövs och ger ett viktigt stöd i en utsatt situation, där många upplever att de inte fått tillräckligt med hjälp och stöttning från samhället, säger Line Fuchs, verksamhetsledare för Solrosen.

I slutet av 2018 ska Socialstyrelsen, på uppdrag av regeringen, redovisa en kartläggning och analys av huruvida samhällets insatser för barn med frihetsberövade föräldrar svarar upp till barnens behov.

Några resultat från rapporten:

  • Utifrån ett samhällsperspektiv spelar Solrosen en viktig roll, eftersom en majoritet av deltagarna i enkätstudien upplevde att de inte fått tillräckligt med stöd från samhället i samband med frihetsberövandet av en familjemedlem. 
  • Solrosens personal utgår från barns rättigheter och arbetar med att skapa broar mellan barnet och den frihetsberövade föräldern och ger stöd till omsorgsföräldern som finns utanför murarna. 
  • Kriminalvårdens personal har stort förtroende för Solrosens personal. De uppfattas som kompetenta, flexibla och upplevs arbeta i samma riktning som Kriminalvården. Samarbetet med Solrosen upplevs gagna Kriminalvården genom att Solrosen bidrar med barnperspektivet och öppnar för samtal med klienterna. 
  • En viktig slutsats är att det finns ett behov av myndighetsoberoende organisationer som erbjuder stöd till barn, unga och föräldrar i en familj med en frihetsberövad familjemedlem. 
  • Utifrån ett samhällsperspektiv kan Solrosen tänkas bidra till minskad kriminalitet eftersom verksamheten stödjer frihetsberövade föräldrar i deras föräldraskap, vilket kan hindra återfall i brott. Stöd till föräldrar på utsidan kan tänkas minska deras sjukfrånvaro och stödet till barn och ungdomar kan bidra till minskad psykisk ohälsa och beteendeproblematik. (Det senare går inte att fastställa utifrån den här studien, men däremot utifrån resultat från tidigare forskning.) 

Läs rapporten i sin helhet här!

Solrosen Solrosen Borås Solrosen Göteborg