Räddningsmissionen

STADGAR ANTAGNA VID ÅRSSTÄMMAN DEN 3 APRIL 2017

§ 1 Organisation

Ideella föreningen Göteborgs Räddningsmission, nedan kallad Räddningsmissionen, är en ekumenisk, ideell förening, en organisation för socialt arbete på kristen grund. Räddningsmissionen har sitt säte i Göteborgs kommun.

§ 2 Ändamål

Räddningsmissionens uppdrag är att utifrån en kristen värdegrund, med Jesus Kristus som förebild och kraftkälla, genom samverkan med församlingar, samfund, andra kristet sociala organisationer och andra aktörer, skapa intresse och förutsättningar för ett ökat socialt-diakonalt engagemang.

Detta engagemang syftar till:

 • Människors upprättelse och befrielse till ett värdigt liv.
 • En ansvarsfull livsstil präglad av barmhärtighet och solidaritet med nästan.

Räddningsmissionen skall verka för sitt ändamål genom:

 • Diakonal mobilisering
 • Diakonal handling samt
 • Diakonal opinionsbildning

Organisationen skall ägna uppmärksamhet åt och motverka förhållanden i samhället vilka leder till och förvärrar mänsklig utsatthet.

§ 3 Uppdrag

Räddningsmissionens uppgift är bl.a. att utifrån sina värderingar och stadgar ägna uppmärksamhet åt och motverka förhållanden i samhället vilka leder till och förvärrar mänsklig utsatthet, såsom alkohol- och annat drogmissbruk, segregation, isolering, förnedring och förtryck, utslagning, arbetslöshet, ekonomisk och social fattigdom.

Detta sker i samverkan med församlingar och närstående organisationer genom att:

 • i ekumeniska former samla kristet och socialt engagemang för särskilt utsatta människor och människor i utsatta situationer
 • utifrån församlingarnas önskemål, genom information och opinionsbildning väcka intresse för och medverka till enskilda och gemensamma insatser för att skapa livsmiljöer som motverkar utslagning av människor
 • informera om värdet och konsekvenserna av en personlig helnykter livsstil och av positiva drogfria livsmiljöer och erbjuda en helande miljö och gemenskap
 • att aktivt påverka samhällets politik och planering, främst i sociala och diakonala frågor
 • uppmuntra församlingarna till diakonala insatser av förebyggande och rehabiliterande karaktär
 • bedriva omvårdande, behandlande och själavårdande verksamhet inom utvalda arbetsområden.
 • stimulera människor att upptäcka sina inneboende resurser och söka finna lösningar på sina problem
 • enligt intentionerna i socialtjänstlagen samverka med socialtjänsten, kriminalvården och andra myndigheter.
 • bedriva verksamheter inom exempelvis förskola, skola, vård och omsorg.

§ 4 Huvudmän, medlemskap och samverkan

Räddningsmissionen är baserad på samverkan med kristna församlingar och andra närstående organisationer samt på stödjande medlemmar. Församlingar och andra närstående organisationer kan vara huvudmän för Räddningsmissionen.

§ 5 Samarbetsavtal

Samarbetsavtal kan tecknas med andra organisationer med liknande värderingar efter godkännande av styrelsen för Räddningsmissionen.

§ 6 Representation

Det högsta beslutande organet för Räddningsmissionen är årsstämman. Där har huvudmännen representation och rösträtt enligt nedanstående. Individuella medlemmar kan utöva sitt inflytande via en egen av Räddningsmissionen godkänd sammanslutning.

Antal medlemmar, antal representanter och röster

upp till 250 medlemmar 2
mellan 251-750 medlemmar 3
över 750 medlemmar 4

I övrigt är årsstämman öppen för var och en som vill närvara, dock utan rösträtt.

§ 7 Årsstämma

Räddningsmissionen håller ordinarie årsstämma varje år före den 15:e april.

Mom. 1: Kallelse
Kallelse till årsstämman tillställs huvudmännen och av Räddningsmissionen godkänd annan organisation, senast 3 veckor före årsstämman.

Mom. 2: Handlingar
Föredragningslista utsänds med kallelsen. Övriga handlingar erhålles vid årsstämman eller kan begäras från Räddningsmissionen.

Mom. 3: Motioner
Motion till årsstämma kan väckas av huvudman. Sådan skall vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före årsstämman

Mom. 4: Yttrande- och förslagsrätt
Förutom huvudmän äger även styrelseledamot och Räddningsmissionens personal rätt att delta i årsstämman, med yttrande- och förslagsrätt.

Mom. 5: Beslutsordning
Beslut vid årsstämman fattas med acklamation eller genom votering. Om votering begärs skall den ske öppet utom i ärenden som avser personval. Utgången bestäms genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid personval, där avgörandet skall ske genom lottning.

§ 8 Ärenden för årsstämman

Vid ordinarie årsstämma skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av mötesfunktionärer och protokolljusterare
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Beslut om mötets stadgeenliga utlysande
 4. Fastställande av dagordning
 5. Beslut om styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redogörelse
 6. Beslut med anledning av revisorernas berättelse
 7. Beslut om ansvarsfrihet
 8. Beslut i förekommande fall om huvudmannaskap i Räddningsmissionen
 9. Fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsperiod
 10. Fastställande av budget för kommande verksamhetsperiod
 11. Val av ordförande, tillika styrelsens ordförande
 12. Val av styrelsens övriga ledamöter och ersättare
 13. Val av två revisorer och ersättare
 14. Val av ombud samt ersättare till samverkande organisationer
 15. Val av valberedning (minst tre personer)
 16. Behandling av motioner
 17. Tid för nästa stämma

§ 9 Extra stämma

Sådan kan kallas på styrelsens initiativ eller då minst en tredjedel av huvudmännen skriftligen så kräver.


Kallelse skall ske minst 2 veckor före sådan stämma. Gällande ”handlingar”, ”motioner”, ”yttrande- och förslagsrätt” samt ”beslutsordning”, gäller samma regler som vid årsstämman.

§ 10 Styrelse

Mom. 1: Styrelsen för Räddningsmissionen består av ordföranden och minst fyra ledamöter. Personalrepresentant har rätt att delta och har yttrande- och förslagsrätt. Direktor är föredragande och utser övriga bland personal att närvara vid behov. I övrigt kan styrelsen adjungera personer, för längre perioder eller för enstaka tillfällen.

Mom. 2: Valbar är den som är medlem i Räddningsmissionen eller i någon av huvudmännen.

Mom. 3: Ledamöterna väljs för en tid av två år, varvid hälften väljs per år.

Mom. 4: Styrelsen konstituerar sig själv, ordföranden undantagen.

Mom. 5: För att styrelsen skall vara beslutsmässig krävs att hälften + en av de ordinarie ledamöterna  är eniga.

Mom. 6: Styrelsen sammanträder enligt av styrelsen fastställd sammanträdesplan, på ordförandens kallelse eller när minst hälften av ledamöterna så begär.

§ 11 Styrelsens uppgifter

 • Leda verksamheten
 • Framlägga verksamhetsrapport vid stämman
 • Verkställa av stämman fattade beslut
 • Ansvara för Räddningsmissionen, dess ekonomi och personal. Detta inkluderar köp och försäljning av fast egendom samt inteckning och belåning av densamma.
 • Tillse att arbetsfördelningen styrelse-direktor tydliggörs
 • Utse representanter i olika samarbetsorgan

§ 12 Verksamhets- och förvaltningsår

Mom. 1: Verksamhets- och förvaltningsår är kalenderår.
Mom. 2: Räkenskaperna och styrelsens förvaltning granskas av två av stämman valda revisorer.

§ 13 Avtals- och personalfrågor

För Räddningsmissionens personal skall finnas kollektivavtal, anställningsbevis och delegation. Löne- och avtalsfrågor förhandlas av direktor, i samråd med Räddningsmissionens styrelse

§ 14 Ändring av stadgar

Ändring av dessa stadgar kräver beslut vid stämma med tvåtredjedels majoritet, alternativt med enkel majoritet vid två på varandra följande stämmor, med minst tre månaders mellanrum.

§ 15 Upplösning

Mom. 1: Beslut om upplösning av Räddningsmissionen skall ske med minst två tredjedels majoritet vid två på varandra följande stämmor med minst tre månaders mellanrum.

Mom. 2: I händelse av upplösning skall Räddningsmissionens tillgångar, sedan alla skulder och förbindelser reglerats, tillfalla av styrelsen föreslagen likartad verksamhet, i första hand inom Göteborg. Sådant förslag skall konfirmeras med minst två tredjedels majoritet av huvudmännen.