PoDrom - FEAD projekt

 

Po Drom består av två mobila team som utför fältarbete i gatumiljö och vid tillfälliga boplatser. Ett team finns i Göteborg och ett i Malmö. Teamen har som uppgift sprida information om rättigheter och skyldigheter i det svenska samhället samt fungera som en brobyggare och förmedla målgruppens behov och önskningar. Utöver arbetar teamen med rådgivning och fungera som kultur och språktolkar. Teamen fokuserar på frågor kring säkerhet, trygghet och konfliktlösning i gatumiljö. De mobila teamen kommer även att arbeta med att stödja upp existerande verksamheter för utsatta EU-medborgare i regionen och verka för att de ska kunna ge målgruppen ökad egenmakt och kunskaper.

Under projekttiden samverkar vi med lokala aktörer och organisationer för att skapa förutsättningar för långsiktig social förändring. Ett annat syfte med projektet är att skapa dialog mellan målgruppen och övriga samhället.

Bakgrund

Bakgrunden till projektet är att vi har märkt en hårdnande gatumiljö där utsatta EU-medborgare utsätts för stora risker att drabbas av brott, olyckor och att inte få sina grundläggande mänskliga rättigheter tillgodosedda. Antiziganismen är utbredd både i vårt samhälle och resten av Europa och romer är extra utsatta. Samtidigt finns en ökad konkurrens i gatumiljön och vårt samhälle saknar kunskap och strukturer för att motverka de konflikter som uppstår.

Mål med projektet

  • Ökad kunskap hos målgruppen om det svenska samhället och språket, rättigheter, skyldigheter och strategier som kan förbättra livschanserna.
  • Ökad kunskap hos målgruppen om brandsäkerhet, olycksrisker och arbetsskador för att motverka ohälsa och död.
  • Höja egenmakten hos målgruppen, bland annat genom att arbeta med jämställdhet och utifrån Barnkonventionen.
  • Ökad delaktighet för målgruppen i verksamhet som berör dem.
  • Ökad dialog mellan målgruppen och övriga samhället.
  • Motverka antiziganism samt rädsla och fördomar mot människor som lever i fattigdom.
  • Ökad kunskap i samhället om målgruppen och deras situation.

Finansiering

Räddningsmissionen tilldelades under hösten 2015 tio miljoner av ESF-rådet ur EU-fonden FEAD. Projektet skall under en treårsperiod med start 2016 verka för social inkludering enligt socialfondens fyra horisontella principer jämställdhet, tillgänglighet, icke-diskriminering samt ekologiskt hållbar utveckling för målgruppen EU-medborgare i social och ekonomisk utsatthet. Räddningsmissionen är projektägare och den primära samverkansparten är Gatutidningen Faktum.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att ta kontakt med oss.