Räddningsmissionens Communityskola

Räddningsmissionen startar en grundskola hösten 2021 i nära samverkan med Göteborgs Symfoniker och andra aktörer.

Alla barn ska ha möjlighet att klara skolan! I flera områden i Göteborg går endast hälften av eleverna ut grundskolan med behörighet till yrkesförberedande gymnasieprogram. Forskning visar att grundskolebetyg är en av de enskilt största skyddsfaktorerna för att få en bra framtid med god hälsa, utbildning, arbete och välfungerande relationer.

Därför kommer Räddningsmissionen att starta en grundskola hösten 2021 i nära samverkan med Göteborgs Symfoniker och andra aktörer. Genom lång erfarenhet av att jobba med social utsatthet vill vi genom en Communityskola förebygga utanförskap och utsatthet i vår stad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communityskola

Att driva en communityskola handlar om att använda sig av närområdets resurser, att stärka det som redan fungerar och att tillsammans strategiskt förverkliga skolans kompensatoriska uppdrag. Utöver grundskolans huvuduppdrag kommer skolan vara öppen kvällar och helger och fokusera på helheten kring barn och familjers situation. Skolan kommer ha ett starkt samarbete med aktörer från näringsliv, offentlig sektor samt akademin. En rad spännande satsningar planeras, bland annat en symfoniorkester i samverkan med Göteborgs Symfoniker. Tillsammans med övriga aktörer vill vi främja och möjliggöra positiva livsval för barn. Vi skapar en skola som bidrar till ett levande närområde med goda uppväxtvillkor. Vår skola är icke-konfessionell och följer skollagen och läroplanen.

Målsättning

Våra elever skall få en positiv erfarenhet av sin skolgång och få betyg som möjliggör vidare studier. Vi kommer gemensamt arbeta för en trygg samhällsutveckling genom att förbättra förutsättningar för barn och familjer att vara delaktiga i närområdet

Communityskolans ledord

Höga förväntningar

Under introduktionsveckan får alla elever information, och praktisk övning i hur vi bemöter varandra i klassrummet och på skolan. Alla elever har en stor potential för att lära sig och utvecklas. Vi har höga förväntningar på varje elev, föräldrar och lärare.

Kreativitet

Alla elever får möjlighet att spela ett instrument och delta i olika typer av aktiviteter med koppling till musik. Vi organiserar musikverksamheten själv och tillsammans med Göteborgs Symfoniker. Vår målsättning är att så många av skolans elever som möjligt ska delta i en orkester som organiseras i samverkan med Göteborgs Symfoniker.

Inkluderande gemenskaper

Vi bygger tillsammans med elev, lärare och förälder en målbild för varje elevs skolgång. Goda relationer är grunden för vår skola i vilken ingår en hög vuxennärvaro och nära kontakt med närsamhället.

Kämparanda

Våra elever får hjälp i att träna effektivt så att lusten att fortsätta kämpa håller i sig. I stället för att säga att vi inte kan, säger vi hellre, vi kan inte ännu. Alla elever deltar minst en gång i veckan i studiestunden och får därutöver tillgång till frivilliga studiestunder. Där får våra elever extra stöd för att nå ännu längre och för att säkerställa att målen nås.

Har du frågor om Communityskolan? Vill du bidra till Communityskolan som samverkansaktör?

Välkommen att ta kontakt med oss!

communityskola@raddningsmissionen.se

”Jag vill ha lärare som tror på mig 100%, någon som kan stötta mig i skolan för jag vill ha ett bra jobb"

Skolstart för Räddningsmissionens skola 2020

Den 26 september kom beskedet att Räddningsmissionen har blivit beviljade tillstånd av Skolinspektionen att starta en grundskola F-9. Trots att Skolinspektionen i år godkände färre ansökningar än vanligt är Räddningsmissionens Communityskola en av få aktörer som fått tillstånd att starta hösten 2020. Nu sätter arbetet igång på riktigt med att förbereda för skolstart. En redan klar samverkansaktör är Göteborgs Symfoniker.

Barns rätt till likvärdig utbildning Räddningsmissionens Communityskola Läxhjälp på Lövgärdesskolan Läxhjälp på Sjumilaskolan Community Skola
Läs mer
Räddningsmissionen fick JA på Skolansökan

Räddningsmissionen fick idag det positiva beskedet att de får öppna en Communityskola höstterminen 2020. 

Räddningsmissionens Communityskola Läxhjälp på Lövgärdesskolan Läxhjälp på Sjumilaskolan Skola Community
Läs mer