Räddningsmissionens Communityskola

Räddningsmissionen startar en grundskola hösten 2020 i nära samverkan med Göteborgs Symfoniker och andra aktörer.

Alla barn ska ha möjlighet att klara skolan! I flera områden i Göteborg går endast hälften av eleverna ut grundskolan med behörighet till yrkesförberedande gymnasieprogram. Forskning visar att grundskolebetyg är en av de enskilt största skyddsfaktorerna för att få en bra framtid med god hälsa, utbildning, arbete och välfungerande relationer.

Därför kommer Räddningsmissionen att starta en grundskola hösten 2020 i nära samverkan med Göteborgs Symfoniker och andra aktörer. Genom lång erfarenhet av att jobba med social utsatthet vill vi genom en Communityskola förebygga utanförskap och utsatthet i vår stad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto: Francis Löfvenholm.

Communityskola

Att driva en communityskola handlar om att använda sig av närområdets resurser, att stärka det som redan fungerar och att tillsammans strategiskt förverkliga skolans kompensatoriska uppdrag. Utöver grundskolans huvuduppdrag kommer skolan vara öppen kvällar och helger och fokusera på helheten kring barn och familjers situation. Skolan kommer ha ett starkt samarbete med aktörer från näringsliv, offentlig sektor samt akademin. En rad spännande satsningar planeras, bland annat en symfoniorkester i samverkan med Göteborgs Symfoniker. Tillsammans med övriga aktörer vill vi främja och möjliggöra positiva livsval för barn. Vi skapar en skola som bidrar till ett levande närområde med goda uppväxtvillkor. Vår skola är icke-konfessionell och följer skollagen och läroplanen.

Målsättning

Våra elever skall få en positiv erfarenhet av sin skolgång och få betyg som möjliggör vidare studier. Vi kommer gemensamt arbeta för en trygg samhällsutveckling genom att förbättra förutsättningar för barn och familjer att vara delaktiga i närområdet

Communityskolans ledord

Höga förväntningar

Vi tror och utgår ifrån att alla elever har en stor potential för utveckling, oavsett förutsättningar och omständigheter. Denna utgångspunkt blir vägledande när vi väljer mellan arbetssätt, och vi har höga

förväntningar på varje elev, familj och lärare. Höga förväntningar gäller såväl resultat som bemötande. Introduktionsveckan för alla elever innehåller moment då elever får information, och praktisk övning i hur vi agerar mot varandra.

Kreativitet

Kreativitet är verktyg för att uttrycka sammanhang, delaktighet och förståelse för världen. Räddningsmissionen har arbetat med musik och kulturverksamhet för barn och unga i många år.

Erfarenheterna av detta tar vi med oss in i grundskolan. Vi använder skolan som mötesplats för kreativitet där vi stärker traditioner och knyter föräldrar till positiva möten såsom luciatåg, vernissage, julshower, konserter, retoriktävlingar och musikaler/pjäser.

Alla elever ges möjlighet att spela ett instrument samt att delta i olika typer av aktiviteter med koppling till musik. Vi organiserar musikverksamheten dels inom vår skolverksamhet, dels i samverkan med Göteborgs Symfoniker. Vår gemensamma målsättning är att så många av skolans elever som möjligt ska delta i en orkester som organiseras i samverkan med Göteborgs Symfoniker. 

Inkluderande gemenskaper

Föräldrar/vårdnadshavare skall vara delaktiga i sina barns skolgång. Vi bygger tillsammans gemensamma målbilder för skolgången. Goda relationer är grunden för att bygga en trygg och omhändertagande skolkultur, i vilken ingår en hög vuxennärvaro och nära kontakt med närsamhället såsom fritidsgård, föreningsliv, polis, kyrka m.m. I Räddningsmissionens Communityskola ges föräldrar möjlighet att vara delaktiga, och påverka Communityskolans utformning, t.ex. när det gäller önskemål om aktiviteter även efter skoltid.

 

Kämparanda

Kämparandan, viljan att anstränga sig för att nå ett mål, är av avgörande betydelse för hur långt vi når. Eleverna behöver bli påminda om vikten att inte ge upp utan att fortsätta kämpa, och att kunna räkna med hjälp och stöd för att ta sig vidare. Kämparanda handlar om motivation och uthållighet, och om att få hjälp i att träna effektivt så att lusten att fortsätta kämpa håller i sig oberoende av ämne. Kämparandan präglar hur vi ser på andras och våra egna möjligheter att lära. I stället för att säga att vi inte kan, säger vi hellre, vi kan inte ännu.

 Alla elever får träning i att utveckla sin förmåga att träna på ett effektivt sätt på det de behöver utveckla. Träningen sker utifrån var och ens förutsättningar. Alla elever deltar minst en gång i veckan i studiestunden, en extra timma där vi möts och samtalar om effektiv träning och kämparanda. Vi granskar det vi gjort under veckan, reflekterar över vad vi lärt oss och vad vi gemensamt kan göra bättre. Under studiestunden ges elever möjlighet att träna effektivt på det innehåll som behandlats under veckan. Alla elever får därutöver tillgång till frivilliga studiestunder efter dialog med mentor. Under dessa stunder får elever extra stöd för att nå ännu längre och för att säkerställa att målen nås.

Har du frågor om Communityskolan? Vill du bidra till Communityskolan som samverkansaktör?

Välkommen att ta kontakt med oss!

communityskola@raddningsmissionen.se

”Jag vill ha lärare som tror på mig 100%, någon som kan stötta mig i skolan för jag vill ha ett bra jobb"

Skolstart för Räddningsmissionens skola 2020

Den 26 september kom beskedet att Räddningsmissionen har blivit beviljade tillstånd av Skolinspektionen att starta en grundskola F-9. Trots att Skolinspektionen i år godkände färre ansökningar än vanligt är Räddningsmissionens Communityskola en av få aktörer som fått tillstånd att starta hösten 2020. Nu sätter arbetet igång på riktigt med att förbereda för skolstart. En redan klar samverkansaktör är Göteborgs Symfoniker.

Barns rätt till likvärdig utbildning Räddningsmissionens Communityskola Läxhjälp på Lövgärdesskolan Läxhjälp på Sjumilaskolan
Läs mer
Räddningsmissionen fick JA på Skolansökan

Räddningsmissionen fick idag det positiva beskedet att de får öppna en Communityskola höstterminen 2020. 

Räddningsmissionens Communityskola Läxhjälp på Lövgärdesskolan Läxhjälp på Sjumilaskolan
Läs mer