Debatt: Vi efterfrågar samtal i ögonhöjd

12 augusti, 2021

För människor med psykiatriska tillstånd är risken att bli smittad av covid-19 större än för många andra i samhället. Sjukvården uttrycker nu en oro för hur inställningen till erbjudande om vaccination ser ut bland personer med allvarlig psykisk sjukdom. 

Som sjuksköterska är jag är otroligt stolt över vår personal som på våra gruppboenden har lyckats sätta individens behov i centrum, där de förklarat för, och lyssnat in frågor enskilt. Det har gjort att vi har lyckats över förväntan med att framgångsrikt erbjuda vaccination till personer med psykiska funktionsnedsättningar. Våra behandlingsassistenter har varit otroligt engagerande i att göra information mer tillgänglig och förståelig. Kanske är det en slump att våra målgrupper tackar JA till ett nytt vaccin, eller så är det helt enkelt ett resultat av riktigt god, tillitsbaserad kommunikation? 

En av de mest grundläggande mänskliga rättigheterna är att få kommunicera, enligt FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I våra verksamheter där vi möter personer med psykiska funktionsnedsättningar ser vi att sjukvården inte lyckats med att informera om viruset, och vaccinet, på ett lättillgängligt och förståeligt sätt. Det gäller framförallt för personer som har behov av extra stöd i sin kommunikation.  

I juni publicerade Läkartidningen resultat som pekar på att personer med psykiatriska tillstånd drabbas hårdare av covid-19 än andra. Samtidigt konstateras det att ”det inte riktigt går att fånga” orsaken till den ökade skörheten helt, och att det är oklart hur många som väljer att vaccinera sig. 

Vår teori är att resultatet beror på just bristande kommunikation. Flera behandlingsassistenter berättar om rädsla kopplat till stora hål i information, och onödiga tolkningsfel av det som kommunicerats i samhället, hos personer med psykisk funktionsnedsättning. Brukare berättar att de saknat förutsättningar att diskutera och ställa frågor direkt till sjukvården.  

Kan det möjligen vara så att statistiken för rapporterade fall och dödsfall som orsakats av covid-19, för personer med psykiatriska tillstånd, många gånger beror på bristande information och kommunikation? På Räddningsmissionen tror vi att tydlighet ger trygghet. Det är först när man känner sig trygg som man har förmåga att följa de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten kommunicerar. För att lyckas med vaccinationstäckningen för personer med psykiska funktionsnedsättningar efterfrågar vi helt enkelt samtal i ögonhöjd. Med korrekt information. Med större möjlighet att fatta trygga beslut. 

Ett stort, varmt tack till våra behandlingsassistenter på Räddningsmissionen! Tillsammans har ni stått upp för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning! 


Text: Jannike Fast, Enhetschef Bostad särskild service 

Våra boenden Styrmansgatans gruppboende Bellmansgatans gruppboende Debatt