Reaktion på Hemlöshetsrapporten 2021

1 juli, 2021

Varje år tar Göteborgs stad fram en hemlöshetsrapport som ger en bild av hemlösheten i Göteborg. Hemlöshetsrapporten är ett viktigt verktyg för att mäta hur hemlösheten utvecklas över tid och enligt rapporten används resultaten “som planeringsunderlag av tjänstemän och andra aktörer för att bättre möta hemlösas behov av bostad, boende och stöd”. 

Vi på Räddningsmissionen välkomnar att hemlöshetsfrågan lyfts och adresseras både lokalt och nationellt. Resultatet visar att hemlösheten minskar för tredje året i rad i Göteborg. Det är det lägsta resultatet sedan 2015, det år som Göteborgs Stad började kartlägga hemlösheten utifrån Socialstyrelsens definition.

Antalet personer (vuxna och barn) har minskat med 15 procent, från 3 733 till 3 161 personer. Sammanlagt har 2 405 hushåll registrerats som hemlösa under mätveckan, vilket innefattade 2564 vuxna och 597 barn.

Vi är självklart glada att se att hemlösheten minskar. Men vi vill också lyfta att hemlöshetsfrågan trots detta fortfarande är problematisk och orsakerna är många och komplexa. 

Här är några anledningar varför:

  • De som inte har tillgång till trygghetssystemen, dvs papperslösa vuxna och barn samt EU medborgare som saknar tak över huvudet, räknas inte in i rapporten. Här ser vi att många vuxna, men även barn faller mellan stolarna.
  • Det finns en stor risk att de planerade uppsägningarna av nyanlända som bor i genomgångsbostäder kan resultera i hemlöshet. Det handlar om familjer med sammanlagt 1250 barn.
  • Trångboddhet är vanligt i socioekonomiskt utsatta områden, i vissa delar av Göteborg lever upp till 34% av invånarna i trångboddhet. Kommunens genomsnitt är 16%. Trångboddhet har en negativ påverkan på barn och familjers psykiska och fysiska hälsa, skolgång, socialt umgänge etc.
  • Trots att 597 barn som räknas som hemlösa i rapporten inte bor på gatan, är det viktigt att poängtera att hemlöshet aldrig är en hållbar och hälsosam livssituation för ett barn. Barnfamiljer i hemlöshet skickas runt mellan olika boenden och har därför svårt rota sig, integreras och barnens skolgång påverkas av alla uppbrott.
  • Bristen av bostäder, orimliga hyror och en selekterande bostadsmarknad gör att många grupper har svårt att ta sig in på den ordinarie bostadsmarknaden.
  • Låga pensioner, inkomster och hög arbetslöshet gör att allt fler tvingas leva i fattigdom.
  • 449 barn drabbades av vräkningar 2020. Detta i ett läge då många länder som bland annat Tyskland och Storbritannien förbjöd vräkningar på grund av pandemin, vilket en genomgång från tyska institutet för ekonomisk forskning gjort. Även Amnesty International har kritiserat Sverige för att vräkningarna fortsatt under pandemin. Vi på Räddningsmissionen har under den senare fasen av pandemin även mött människor i strukturell hemlöshet på våra akutboenden som vräkts från eget boende under pandemin.  
     

Rättelse -  Andelen socialt hemlösa, alltså gruppen utsatta människor med beroende, missbruk och psykisk ohälsa är på samma procentuella nivå som 2020 (65 %). Räddningsmissionen gläds dock åt att hemlösheten bland socialt utsatta minskat numerärt.

Vi på Räddningsmissionen tror på en fortsatt god samverkan med Göteborgs Stad, civilsamhället och näringsverksamheter. Lika väl som hemlösheten är komplex, så kräver vägen ur den komplexa och flexibla lösningar.

Låt oss aldrig glömma bort att ett ordnat boende är en lagstadgad och mänsklig rättighet och hemlöshet skall därför betraktats som ett brott mot en persons fundamentala mänskliga rättigheter.  

Läs Hemlöshetsrapporten här.


Text: Emil Mattsson - direktor, Ulrika Falk - verksamhetschef utsatta EU-medborgare, Patrick Hansén - verksamhetschef Hemlöshet och Arash Mansouri - projektledare Hjärterum

Vad gör Räddningsmissionen för att motverka hemlöshet?

Läs mer

Hemlöshet och social exkludering Frukostcafé Vasa – för hemlösa och socialt utsatta Hjärterum - hyr ut din bostad 35:an – en säng för natten